«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» αφορά στην:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών /ποσοτικών παραμέτρων του νερού σε βασικές υποδομές υδροδότησης των κοινοτήτων Κατακόλου, Βούναργου, Καράτουλα, Επιταλίου, Βαρβάσαινας και Λατζόι. Συγκεκριμένα, στις δεξαμενές υδροδότησης των εν λόγω κοινοτήτων θα εγκατασταθούν προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, τηλεμετρικά καταγραφικά, πίνακες αυτοματισμού και λοιπά μετρητικά όργανα μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι παροχές, οι στάθμες των δεξαμενών, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, ο έλεγχος παραβίασης του χώρου και τέλος θα πραγματοποιείται αυτόματη χλωρίωση των δεξαμενών αυτών (Σταθμοί τύπου ΤΣΕ).
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών/ ποσοτικών παραμέτρων του νερού στα κομβικά σημεία των δικτύων ύδρευσης των κοινοτήτων Βούναργου, Καράτουλα και Επιταλίου. Πιο συγκεκριμένα σε επιλεγμένα σημεία ιδιαίτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος των εν λόγω κονοτήτων θα εγκατασταθούν τηλεμετρικές διατάξεις μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, η πίεση και η θερμοκρασία (Σταθμοί τύπου ΤΣΕΠΠ),
 • Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ελέγχου καταναλώσεων στο υπόλοιπο του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Πύργου καθώς και στις κοινότητες Κατάκολου, Βούναργου, Καράτουλα, ΕπιταλίουΒαρβάσαινας και Λατζόι. Πιο συγκεκριμένα σε επιλεγμένα σημεία των εν λόγω δικτύων προβλέπεται να εγκατασταθούν τηλεμετρικές διατάξεις καταγραφής καταναλώσεων τα δεδομένα των οποίων θα λαμβάνονται απομακρυσμένα (Σταθμοί τύπου ΤΣΕΚ)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών για την λήψη, επεξεργασία, συνολική διαχείριση δεδομένων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ (Επέκταση σταθμού τύπου ΚΣΕ)
 • Παροχή υπηρεσιών ανίχνευσης, εντοπισμού και αποτύπωσης όλων των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ και
 • Παροχή υπηρεσιών δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης.

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Υπηρεσίας μέσω της εγκατάστασης του περιγραφόμενου συστήματος είναι:

 • Να εφαρμόσει τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές βασικής απολύμανσης μέσω ολοκληρωμένων και αυτόματων συστημάτων χλωρίωσης στις κεντρικές δεξαμενές των Κοινοτήτων,
 • Να αναπτύξει δίκτυο πληροφόρησης πραγματικού χρόνου αναφορικά με τη μέτρηση των βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων στις δεξαμενές των Κοινοτήτων και σε επιλεγμένα σημεία των εσωτερικών δικτύων,
 • Να εγκαταστήσει αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης για την καταγραφή του συνόλου των μετρούμενων τιμώ σε 24ωρη βάση τόσο σε επίπεδο κεφαλών του δικτύου όσο και σε επίπεδο τελικών καταναλώσεων.
 • Να εξασφαλίσει την τηλεμετάδοση των δεδομένων και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την αυτόματη ρύθμισή τους ανάλογα με τις καταστάσεις που ισχύουν κάθε φορά.
 • Να διασφαλίσει την ανάγνωση των ποιοτικών και ποσοτικών διαφοροποιήσεων του παρεχόμενου νερού, προς κατανάλωση, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση και τη λήψη μέτρων για την προστασία των υδρευόμενων πολιτών.
 • Να αξιολογήσει την υλοποίηση και επάρκεια των μεθοδολογικών προτύπων σε ανταπόκριση με τις τοπικές ανάγκες και τις νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Να διαχειριστεί την πίεση σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου έτσι ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα υπερπίεσης,
 • Να εγκαταστήσει έναν υποστηρικτικό μηχανισμό για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού με ταυτόχρονη ανάπτυξη του αισθήματος εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του σεβασμού στο πολύτιμο αγαθό αλλά και στους φορείς διαχείρισης του.

 

Ειδικότερα θα επιτηρούνται συνεχώς και θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό από τους απομακρυσμένους σταθμούς τα εξής δεδομένα:

 • Στάθμες, παροχές δεξαμενών,
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού στις δεξαμενές του δικτύου,
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού, πίεση και θερμοκρασία σε επιλεγμένες θέσεις των εσωτερικών δικτύων,
 • Καταναλώσεις και ειδικοί συναγερμοί διαρροών, θραύσεων, διακοπής τροφοδοσίας, κακόβουλης ενέργειας, ύπαρξης αέρα ή φερτών στο δίκτυο ή διαρροών μέσω των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης και
 • Ενδείξεις διαρροών σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου.

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης με διατάξεις καταγραφής και επικοινωνιακό εξοπλισμό θα προσδώσει στην υπηρεσία όλα τα δεδομένα κατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου έτσι ώστε η υπηρεσία να είναι σε θέση να έχει άμεση ενημέρωση για περιπτώσεις θραύσεων, ύπαρξης φερτών ή αέρα στο δίκτυο και γενικά να είναι σε θέση να λαμβάνει πλήρη γνώση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου (μέχρι την παροχή του κάθε καταναλωτή) αναπτύσσοντας παράλληλα το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτόν.

Ο άμεσος εντοπισμός διαρροών οδηγεί αντίστοιχα σε σημειακές επεμβάσεις κατά μήκος του δικτύου, και περιορίζει την ανάγκη για εξ’ ολοκλήρου αντικατάσταση αγωγών ή τμημάτων του δικτύου ύδρευσης. Το γεγονός αυτό αυξάνει το μέσο όρο ζωής του δικτύου, και κατ’ επέκταση αυξάνει το μέσο όρο ζωής των επενδύσεων τηςΔ.Ε.Υ.Α..

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η ελαχιστοποίηση των έργων αντικατάστασης του δικτύου αποτελεί ίσως την πιο σημαντική πτυχή της οικονομικής εξυγίανσης ενός παρόχου νερού. Άλλωστε η μείωση των διαρροών συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση της πλασματικής ζήτησης, και άρα οδηγεί σε μείωση ή καθυστέρηση των απαιτούμενων ενισχύσεων και βελτιώσεων του δικτύου ύδρευσης που τυχόν θα απαιτούσε η αυξημένη ζήτηση. Παρατείνεται δηλαδή η ζωή των υφιστάμενων επενδύσεων και υποδομών του δικτύου.

Ο εντοπισμός των διαρροών και μάλιστα με άμεση ειδοποίηση του φορέα ύδρευσης για την εκδήλωση διαρροής σε συγκεκριμένο κλάδο μέσω της λειτουργίας των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων συναγερμών, αποτελεί το τελευταίο αλλά πλέον σημαντικό βήμα για την παρακολούθηση των διαρροών αλλά και την ελαχιστοποίησή τους. Ο σημειακός εντοπισμός υπό την έννοια της υπόδειξης του συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο υφίσταται μία παλαιά διαρροή ή εκδηλώθηκε μία νέα, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα αναφορικά με την ταχύτητα επέμβασης για την επιδιόρθωσή της.

Η αναγκαιότητα των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης στο προτεινόμενο σύστημα συνοψίζονται στους ακόλουθους βασικούς λόγους:

 • Η εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης θα εξαλείψει τα φαινόμενα υποεγγραφής του υφιστάμενου μετρητικού συστήματος λόγω παλαιότητας και πολύ χαμηλής μετρολογικής ακρίβειας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η παροχή έναρξης καταγραφής των εν λόγω προτεινόμενων σταθμών είναι <2lt/h τη στιγμή που η μέση αντίστοιχη παροχή των υφιστάμενων μετρητών ξεπερνά τα 25 lt/h,
 • Η εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης θα εξαλείψει τα φαινόμενα λανθασμένων μετρήσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πλασματικών δεδομένων και δεικτών απόδοσης και διαρροών στις υπό εξέταση ζώνες,
 • Η εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης θα εξαλείψει τα φαινόμενα λαθροληψίας του νερού, που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το μεγάλο ποσοστό μη ανταποδοτικού νερού. Μέσω της εγκατάστασης των εν λόγω μετρητών θα υποδεικνύεται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στους μετρητές ενώ οι ορειχάλκινες ασφάλειες και οι κρουνοί ασφαλείας που θα τοποθετηθούν μαζί με τους μετρητές θα αποτρέπουν οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτούς ενώ θα παρέχουν στην υπηρεσία τη δυνατότητα εύκολης σφράγισης παροχών σε περίπτωση εντοπισμού παράνομων ενεργειών,
 • Η εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης θα οδηγήσει στον άμεσο και με πραγματικά δεδομένα υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου μέσω της σύγκρισης των τιμών κατανάλωσης στην είσοδο ή τις εισόδους των πιεζομετρικών ζωνών με το σύνολο των καταναλώσεων των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης που μπορεί να γίνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς υστέρηση και λάθη εγγραφών.
 • Η εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης θα οδηγήσει στον άμεσο και σε πραγματικό χρόνο εντοπισμό κρίσιμων καταστάσεων στο δίκτυο μέσω των ακόλουθων συναγερμών που εκπέμπονται από τις διατάξεις:
 • Αντίστροφη παροχή (πιθανό πρόβλημα στην εσωτερική εγκατάσταση του καταναλωτή, κακόβουλη ενέργεια ή παραβίαση του μετρητή και εγκατάστασή του σε αντίθετη θέση),
 • Ανίχνευση μόνιμης ελάχιστης παροχής (πιθανό πρόβλημα διαρροής εντός της οικίας),
 • Ανίχνευση συνεχόμενης μεγάλης παροχής (πιθανό πρόβλημα θραύσης αγωγού εντός της οικίας),
 • Ανίχνευση παραβίασης μετρητή (tampering) (πιθανή καταστροφή του μετρητή, ή παραβίασή του),
 • Ανίχνευση διακοπής παροχής του μετρητή (πιθανή βλάβη – διακοπή παροχής στο δίκτυο ή αφαίρεση του υδρομετρητή από αυτό),
 • Ανίχνευση αέρα στο δίκτυο (πιθανή κακή λειτουργία του τροφοδοτικού συστήματος της ζώνης, θραύση ή κακόβουλη ενέργεια).

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ