Διοικητικό Συμβούλιο

Γενική Διεύθυνση

Γραφεία Συμβούλων

Γραμματεία Πρωτόκολλο

Νομικού Συμβούλου

Τεχνικού Ασφαλείας

Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

Δημοσίων Σχέσεων

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικό

Τμήμα Ύδρευσης

Τμήμα Οικονομικό

Τμήμα Αποχέτευσης

Τμήμα Καταναλωτών

Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα Ανάπτυξης

Τμήμα Επισκευών & Συντηρήσεων

Τμήμα Ανάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών

ΚΛΕΙΣΙΜΟ