ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η προστασία του περιβάλλοντος και ο σεβασμός της υγείας των δημοτών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της ΔΕΥΑΠ. Με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 10/01/2002 ο Βιολογικός Καθαρισμός του Πύργου στην περιοχή της Αγγινάρας εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης, του Λαμπετίου και των κοινοτήτων του Αγίου Γεωργίου, του Κολιρίου και της Βαρβάσαινας. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι μέχρι 35.000 κάτοικοι ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση μέχρι 50.000 κατοίκων.

Οι έλεγχοι τα τελευταία χρόνια, είναι σε μηνιαία βάση και λειτουργούμε τον καλύτερο βιολογικό του νομού και όχι μόνο. Παρόλη την επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό λόγω παλαιότητας, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Πύργου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και την ΚΥΑ 5673/400/1997 που θεσπίζουν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης (βλ. Εθνική Γραμματεία Υδάτων, κωδ. Εγκατάστασης EL2330010170).

Επίσης στην περιοχή του βουνού του Κατακόλου λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας λυμάτων – μικρής δυναμικότητας – για την εξυπηρέτηση της κοινότητας του Κατακόλου.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ