Διαχείριση Πιέσεων – Διαρροών – Τηλεδιοίκηση του δικτύου ύδρευσης

Διαχείριση Πιέσεων – Διαρροών – Τηλεδιοίκηση του δικτύου ύδρευσης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»

Πράξη:  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης Πύργου Ηλείας», με αριθμό ΟΠΣ 5001100  στο οποίο περιλαμβάνεται το εξής έργο ύδρευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3765/15-09-2016 Απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη.

Διαχείριση Πιέσεων – Διαρροών – Τηλεδιοίκηση του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Πύργου

 Έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης Πύργου Ηλείας».

 

Περιοχή έργου: Δίκτυο ύδρευσης πόλης του Πύργου

Προϋπολογισμός: 1.700.000€ προ Φ.Π.Α.

 

ΑΔΑ 6ΒΚΞ7Λ6-01Μ        ΑΔΑ Ω2ΔΞ7Λ6-Κ01

Περιγραφή Έργου: Με το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται η διαχείριση των πιέσεων, ο εντοπισμός , η μείωση των διαρροών του δικτύου ύδρευσης και η μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού ύδρευσης. Προβλέπεται η κατασκευή σταθμών ελέγχου και διαχείρισης πίεσης, η εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού ελέγχου  καθώς και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την εποπτεία και τον τηλεχειρισμό του δικτύου.

Η χρηματοδοτούμενη Πράξη αφορά:

– Την Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Eίκοσι (20) Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις υποδομές του δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά το κατασπαταλούμενο νερό ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του νερού.

– Την Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Διαχείρισης Πίεσης για την παρακολούθηση παραμέτρων (παροχή, πίεση και διαχείρισης πίεσης) στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Πύργου με σκοπό τον έλεγχο διαρροών στο δίκτυο.

– Την Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Προγραμματισμού και Εντοπισμού Διαρροών (Φ.Σ.Ε.), για το προγραμματισμό των ελεγκτών και των τηλεμετρικών διατάξεων μέτρησης κατανάλωσης και για τη δραστική μείωση του κατασπαταλούμενου νερού μέσω του ενεργού ελέγχου και του εντοπισμού διαρροών που θα εκτελείτε με το συγκεκριμένο εξοπλισμό μέσω της επιθεώρησης αγωγών.

– Την Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα αναπτυχθεί σύστημα εξυπηρετητών στο οποίο θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες εφαρμογές και τα απαραίτητα λογισμικά ελέγχου και διαχείρισης του συνολικού συστήματος. Επίσης θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός διαχείρισης επικοινωνιών, ο οποίος θα συγκεντρώνει το σύνολο των δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς, αλλά και θα επιτηρεί το επικοινωνιακό δίκτυο για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του.

– Την Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.

– Την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ