Βλάβη Αγωγού Ύδρευσης

Σοβαρή βλάβη προξένησε στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης απο το Λαμπέτι, μηχάνημα του
ΓΟΕΒ που καθάριζε τον υπάρχοντα αποστραγγιστικό αύλακα.
Τό μηχάνημα κτύπησε το εξαεριστικό τού μεγάλου αγωγού με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή.
Συνεργεία της ΔΕΥΑΠ ειδοποιήθηκαν, έφθασαν αμέσως στο σημείο και διέκοψαν την παροχέτευση
του νερού απο τις δεξαμενές Λαμπετίου.
Γίνεται προσπάθεια επισκευής του αγωγού απο τα συνεργεία μας και εκτιμούμε ότι σε τρείς ώρες
η πόλη θα τροφοδοτηθεί πάλι με νερό.
Ζητούμε την κατανόησή σας.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ